Casbem LOGO

1. Kapsam ve Amaç

Bu prosedür, ölçme ve değerlendirme sürecinde uygulanacak faaliyetleri ve sorumlulukları kapsar. Ölçme ve değerlendirme süreci ayrıca, Ölçme ve Değerlendirme Süreç Haritası ile açıklanmıştır.

2. Tanımlar

MYK: Mesleki Yeterlilik Kurumu

3. Uygulama

3.1. Planlama ve Katılım

MYK tarafından yayınlanmış ilgili yeterlilikte yer alan başvuru şartlarına göre belgelendirme başvuruları değerlendirilerek uygun olanlar kabul edilir ve belgelendirme için bir engeli bulunmayan adaylar için sınav planlaması yapılır.

Tüm ölçme ve değerlendirme kayıtları, bilgisayar da tutulur. Bilgisayar üzerinde oluşturulmuş ölçme ve değerlendirme bölümü, ilgili form ve listelerle paralel biçimde ve bu prosedür ile tanımlanan işlevleri karşılayacak şekilde hazırlanmıştır.

Daha önceden kaydı yapılmış ve sınava katılabilecek uygun adayların tespiti ve onaylaması yapılır. Web sayfasında sınav duyurusu yapıldığı sürece, adaylar web sitesi üzerinden söz konusu sınava başvuru yapabilirler. Sınava katılacak kişilerin belirlenmesinin ardından sınavın durumu netleştirilir. Bu, söz konusu adayların sınav katılımının kesinleşmesi anlamına gelir.

Her sınav uygulaması için soru tespiti yapılır. Soru bankasından sınav öncesi Belgelendirme Müdürü zorluk dereceleri ve tüm başarım ölçütlerini göz önüne alarak sınav soru kitapçığını hazırlar. Soruların zorluk dereceleri soru bankası hazırlanırken 1 sınav yapıcı, 1 karar verici ve program komitesinden 1 kişi ile verdikleri puanın ortalaması alınarak belirlenir.

Sınav planlaması yapılan adayların sınav giriş bilgileri, en geç 1 hafta öncesinde web sitesinden öğrenilebilir ve başvuru sırasında belirtilen e-posta veya SMS adreslerine gönderilir. Ayrıca başvuru listesi ve başvuranlara ilişkin bilgiler, sınavdan önce elektronik ortamda MYK’ya iletilir.

Planlanmış ve duyurusu yapılmış sınavların ertelenmesi veya iptal edilmesi durumunda adaylar, SMS veya e-posta yoluyla bilgilendirilirler. Sınavın ertelenmesi veya iptali sebebiyle aday hiçbir kayıp yaşamaz. En kısa sürede yeni bir sınav planlaması yapılarak adaylar ve ilgili personel bilgilendirilir.

3. 2. Sınavların Uygulanması

Sınava, ataması yapılan Sınav Yapıcı havuzundan sınav yapıcının  uygunluğuna göre ‘’ Sınava, Sınav Yapıcı ve Gözetmeni Atama Formu’’ kullanarak Belgelendirme Müdürü tarafından sınava ataması yapılır. Gerekli durumda sınava Gözetmen de atanabilir. Sınav materyalleri, sınavdan 1 gün önce basılarak sınav evrakı ve teslim tutanağı ile sınav yapıcıya teslim edilir. Sınav zarfı içeriğinde Sınav Kontrol Listesi, Test Sınavı Soru Kitapçığı, Test Sınavı Cevap Formu, Test Sınavı Cevap Formu – Cevap Anahtarı, Uygulamalı Sınav Değerlendirme Formu, Sınav Katılımcı Tespit Formu, Sınav Tanımlama Formu, Ölçme ve Değerlendirmede Usulsüzlük, Kopya ve Hile Tespit Formu, Sınav Evrakı ve Teslim Tutanağı, Sınav Yerlerinde Aranılacak Koşulların Kontrol Listesi bulunmaktadır. Basımı gerçekleştirilen tüm materyaller, kapalı zarflara yerleştirilir ve zarfların ağızları kapatılarak kapatılan alan üzerine kaşe vurulur. Mühürlerin üstüne Belgelendirme Müdürü veya Genel Müdür Yardımcısı tarafından paraf atılır.

Adaylar, MYK’nın hazırladığı programa uygun olarak test ve/veya uygulamalı sınavlara tabi tutulur. Sınavlar, test ve uygulamalı olmak üzere 2 aşamada uygulanır. Adaylar son 1 yıl içinde başarılı oldukları sınavlardan otomatik olarak muaf tutulurlar. Bu durum hem ilk belgelendirme, hem de kapsam genişletme başvurularında aynıdır. Adaylar sınav saatinden en geç 15 dakika önce sınav yerine gelmiş olmalıdır. Sınav başladıktan 15 dk. sonra gelen adaylar sınava dahil edilemezler. İlan edilmiş tarih ve saatte sınav yerinde hazır bulunmayan adaylar sınava alınmaz ve yatırdıkları sınav ücreti iade edilmez veya bu ücretlendirme kapsamında yeni bir sınav düzenlenmez. Ölçme ve değerlendirme sürecinde herhangi bir usulsüzlük, kopya veya hile durumu tespit edilirse, Ölçme ve Değerlendirmede Usulsüzlük, Kopya ve Hile Tespit Formu doldurulur ve adayın sınavına son verilir.

3.3. Test Sınavları

Test sınavları, hazırlanan Test Sınavı Cevap Formu’na dayalı olarak uygulanır. Hazırlanan formlar diğer sınav materyalleri ile birlikte basılır ve Sınav Komisyonuna teslim edilir. Adayların, birbirlerinin cevap kağıtlarını görmeyecek biçimde oturmaları sağlanır. Her aday için özel bir soru kitapçığı ve cevap formu basılır. Adaylar, cevaplarını kendilerine dağıtılan Test Sınavı Cevap Formu’na  işaretlemek ve kağıt üzerindeki ilgili bölümü imzalamak zorundadır. Her soru için sadece 1 tane şık örneklerde gösterildiği şekilde işaretlenmelidir. Birden fazla veya uygunsuz şekilde işaretlenen cevaplar yanlış cevap olarak değerlendirilir. Sınav sonrasında Test Sınavı Cevap Formu sınav yapıcı tarafından manuel olarak  değerlendirilir. Cevap anahtarında her sorunun karşılığında doğru cevap şıkkı işaretlenmiştir. Buna göre sınav yapıcı adayın Test Sınavı Cevap Formu’nda doğru işaretlenmiş soruların karşılığına işaret koyarak değerlendirmesini gerçekleştirir. Sınav  yapıcı doğru cevap sayısını baz alarak , formda aldığı puan bölümüne puanını yazar ve formda isim soyad bölümünü doldurarak, imzalar.

Sınav esnasında adayların birbirleri ile iletişim kurmaları yasaktır. Sınav katılımcı imza formu, gözetmen tarafından sırayla adaylara ulaştırılarak imzalamaları sağlanır. Adaylar yanlarında hiçbir kitap, doküman, cep telefonu veya iletişim aygıtı bulunduramazlar. Yanlarında cep telefonu getiren adaylar, telefonu uçak modu veya hatsız durumuna alarak kapatmak veya erişmeleri mümkün olmayan bir konuma koymak zorundadır.

Sınav sırasında soru kitapçıklarında hatalar tespit edilirse, söz konusu sorular sınav sırasında veya sonrasında iptal edilebilirler. Eğer sınav yapıcı, sınav sırasında iptal işlemine karar verirse bu durumu katılımcılara ilan eder ve ilgili soruya cevap vermek zorunda olmadıklarını bildirir.

Sınav sırasında sınavlar kamera ile çekilir ve kamera ile adayın görüntüleri alınarak sınav delili olarak cevaplarla birlikte saklanır. Sınav sonrasında bir sorun oluşmadığı takdirde sınav sonuçları bilgisayara kaydedilir ve şifreli olarak saklanır.

3.4. Uygulamalı Sınavları

Uygulamalı sınavlarda, her aday için bir sınav düzeneği hazırlanır. Bu sınav düzeneği, bir adayın gerçekleştirmesi gereken tüm uygulamalı sınavları icra edebileceği şekilde hazırlanmıştır. Bir sınav yapıcı aynı anda en fazla 4 sınav düzeneğini takip edebilir. Ancak bu sayı Genel Müdür Yardımcısı veya Belgelendirme Müdürü tarafından uygulanacak sınav aşamaların sayısı ve karmaşıklığına göre daha az olarak belirlenebilir.

Hazırlanan formlar diğer sınav materyalleri ile birlikte basılır ve sınav yapıcıya  teslim edilir.

Sınav düzeneklerinin hazırlandığı mekanda, teknik altyapı imkanları doğrultusunda kameralar ile sınav yapıcılar tarafından kayıt alımı yapılır. Kamera kayıtları dijital makineler vasıtası ile elle alınır. Sınav yapıcılar, Uygulamalı Sınav Değerlendirme Formu üzerinden değerlendirmelerini yaparlar. Bu durumunda her aday için Uygulamalı Sınav Değerlendirme Formu düzenlenir.

Adayların, sınav yapıcının izni olmadan sınav düzeneğinde işlem yapmaları, makine ve teçhizatları kullanmaları yasaktır.

Uygulamalı sınav sırasında bir iş kazası meydana gelmesi durumunda, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı doğrultusunda hareket edilir ve İş Kaza Tespit ve Bildirim Formu ile durum kayıt altına alınır.

Sınav düzeneğinde sınavın devam etmesine izin vermeyecek şekilde bir sorun yaşanması ve sorunun 30 dk. içerisinde giderilememesi durumunda sınav yapıcı, Belgelendirme Müdürü’nün onayıyla sınavı başka bir güne erteleyebilir.

3.5. Mülakat Sınavları

Mülakat sınavları, sınav yapıcının adaylara ilgili yeterlilikteki değerlendirme aracı T2 olan  bilgi ifadelerini karşılayan soru yada soruları yöneltmesi ile yapılır. Verilen cevaplar, Mülakat Sınav Değerlendirme Formu’nda değerlendirilir. Mülakat sınavı, sınav yapıcı ile bire bir gerçekleştirilir.

3.6. Uygulamaların Değerlendirilmesi

Test, mülakat ve uygulamalı sınavlar, tüm uygulama, değerlendirme ve sınav sonucunu yükleme faaliyetleri sadece firmamız bünyesinde gerçekleştirilir.

Test sınavlarının değerlendirmesinde UY’de belirlenen niteliklere sahip sınav yapıcı görev yapabilir. Doğru cevap sayısı esas olup, değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılmaktadır. Yanlış veya boş cevap sayısı dikkate alınmaz.

Mülakat sınavlarında, UY’de belirlenen niteliklere sahip sınav yapıcı görev yapabilir. Bu üye veya üyeler, kendilerine verilen değerlendirme kriterleri üzerinden, adayın söz konusu işlemler üzerindeki  yetkinliğini tespit ederler. Sınavlarda gösterilmesi gereken başarı kriterleri UY’de yeterlilik birimlerinin ölçme ve değerlendirme bölümlerinde belirtilmiştir.

Uygulamalı sınavlarda, UY’de belirlenen niteliklere sahip sınav yapıcı görev yapabilirler. Kendilerine verilen değerlendirme kriterleri üzerinden, adayın söz konusu işlemleri başarı ile tamamlayıp tamamlayamadığını tespit ederler. Sınavlarda gösterilmesi gereken başarı kriterleri UY’de yeterlilik birimlerinin ölçme ve değerlendirme bölümlerinde belirtilmiştir.

Sınav sırasında veya sonrasında bir sorunun teknik veya içerik hatasından dolayı iptali gerekli görülür ise iptal edilen sorular işaretlenir ve bu sorular değerlendirme dışı tutulur.

Tüm adayların sınavının tamamlanması ve sınav ilgili UY’lerin değerlendirme kriterlerine göre değerlendirmesinin ardından sınav tamamlanır. Sınav sonucunda adayların sınavın her bir bölümünden aldığı puan, puanın başarı şartlarını sağlayıp sağlamadığına ilişkin Belgelendirme Müdürü tarafından hazırlanan Sınav Sonuç Bildirim Tablosu Formu ile sınava ilişkin diğer kayıtlar belgelendirme karar vericisine sunulur. Sınav sonuçları, sınavdan sonra en geç 10 iş günü içerisinde Çetin Akademi Sınav ve Belgelendirme Merkezi (CASBEM)’nde ilan edilir.

3.6. İtiraz ve Şikayetler

Adaylar, belgelendirme sürecine ilişkin memnuniyetsizlik ve önerilerini, diledikleri zaman Çetin Akademi Sınav ve Belgelendirme Merkezi (CASBEM) web sitesi veya telefon numaraları aracılığı ile iletebilirler.

Belgelendirme süreci hakkında yapılacak itiraz ve şikayetler alındığı zaman 3 gün içerisinde değerlendirmeye alındığına dair telefon /sms / e-posta ile itiraz yada şikayet sahibine  geri dönüş yapılır, İtiraz veya şikayete konu olan olayın gerçekleşmesinden itibaren en geç 30 iş günü içerisinde yapılabilir. Adli soruşturma gerektiren durumlarda ise bu süre dikkate alınmaz, adli soruşturma için geçerli olan yasal zaman aşımı süresi dikkate alınır. İtiraz ve şikayetlerde, itiraz veya şikayet gerekçesi net olarak ifade edilmeli, başvuru sahibinin kimlik ve iletişim bilgileri net olarak belirtilmiş olmalıdır.

Tüm itiraz ve şikayetler ilgili komisyon tarafından değerlendirilerek, en geç 30 iş günü içerisinde sonuç hakkında şikayet veya itiraz sahibine geri bildirimde bulunulur.

3.7. Sınavların İptali ve Tekrarlanması

Gerçekleştirilen bir sınav sonrasında, toplu kopya çekme veya sınavın genel geçerliliğini etkileyecek bir durumun oluşması durumunda iptal kararı verilebilir. Sınavın iptal edilmesinin sebebi, merkezimiz veya personelimizden kaynaklanan bir uygunsuzluk ise sınava tekrar girecek adayların mağduriyeti karşılanır ve yeniden sınav ücreti talep edilmez.

4. Yetki ve Sorumluluklar

Sınav sorularının seçimi ve Sınav materyallerinin basımı , Sınav Yapıcı’ya teslimi Belgelendirme Müdürü tarafından yapılır. Sınavların planlanan yer ve zamanda gerçekleştirilmesi ile sınava ait tüm dokümanların, değerlendirmelerin, kamera kayıtlarının merkezimize iletilmesi Sınav Yapıcı’nın sorumluluğundadır.