Casbem LOGO

İşbu sözleşme, Çetin Akademi Sınav ve Belgelendirme Merkezi (bundan sonra CASBEM olarak ifade edilecektir) ile CASBEM belgelendirme sınavlarına başvuranların, başvurusu kabul edilen adayların ve belge almaya hak kazandığı takdirde belge sahiplerinin CASBEM belgelendirme prosesi ve belgenin geçerliliği süresince sahip oldukları hakları ve yükümlülükleri belirlemek üzere imza altına alınmıştır. Başvuru sahipleri, adaylar ve belge almaya hak kazandığı takdirde belge sahipleri, bu sözleşme içeriğinde/şartlarında yapılabilecek değişikliklere uymakla; CASBEM ise değişiklikleri içeren güncel sözleşmeyi kişilerin portallarında ve /veya CASBEM web sayfasında yayımlamakla yükümlüdür.

1. ADAYIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

A. Başvurular ve Belgelendirme Sınavı

Başvuru sahibi ve aday;

A1. ………………………………………………………….. sınavı başvuru şartlarını bilmek, yerine getirmek ve istendiğinde bu şartları taşıdığını doğrulayan tüm kanıtları CASBEM’e sunmakla,

A2. CASBEM’in web sayfasından yapılan başvurularda ve oluşturulan kişisel portalın kullanım ömrü boyunca, sistemdeki tüm bilgilerin doğruluğunu kontrol etmek ve gerektiğinde güncellemekle,

A3. CASBEM’e sunduğu tüm evrak ve bilgilerin doğruluğunu taahhüt etmekle,

A4. Yeterlilik birimi bazında sınav başvurusunun yapılması ve yeterlilik birimlerinin birleştirilmesi konularında Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından belirlenen ve CASBEM tarafından web sayfasında ilan edilen usul ve esaslara uymakla,

A5. Belgelendirme sınavlarına ilişkin önceden belirlenmiş kurallara uygun davranmakla,

A6. Gerekli olduğunda, görevliler tarafından kendisine bildirilmek şartıyla, sınavlar sırasında CASBEM’in sesli/görüntülü kayıtlar tutmasına izin vermekle,

A7. Sınav sonrasında, diğer adayların sınavlarını kolaylaştıracak veya zorlaştıracak; ayrıca kişisel hak ve mahremiyetlerin ihlal edilmesine neden olacak paylaşımlarda bulunmamakla,

A8. CASBEM’in web sayfasındaki belgelendirmeye ilişkin tüm duyuru ve uyarıları düzenli olarak takip etmekle,

A9. Sınav başvurularının kesin kabulü onaylandıktan sonra ödenen sınav ücretinin iade edilmeyeceğini kabul etmekle,

A10. İtiraz ve şikâyetlerle ilgili süreci, sınav yeri, sınav kuralları, sınav notlarının ilanı gibi bilgileri CASBEM web sayfası ve kişisel portalları üzerinden izlemekle,

A11. Belgelendirmeye esas teşkil eden bilgilerin (kimlik bilgileri, başvurulan sınav bilgileri vb.) MYK’ya, TÜRKAK’a ve yasal gereklilikler doğduğunda ilgili mercilere bildirileceğini kabul etmekle,

yükümlüdür.

B. Belgelerin Kullanımı

Belge sahibi;

B1. Belgelendirmeye ve belge kullanımına esas teşkil eden bilgilerin (kimlik bilgileri, başvurulan sınav bilgileri, itiraz öncesi ve sonrasındaki başarı durumu bilgileri, gözetim kanıtları, askıya alma ve iptale ilişkin kararlar, yeniden belgelendirme sonuçları vb.) MYK’ya, TÜRKAK’a ve yasal gereklilikler doğduğunda ilgili mercilere bildirileceğini kabul etmekle,

B2. Almış olduğu belgenin geçerliliği boyunca; gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm proseslerle ilgili duyuru ve uyarıları CASBEM’in web sayfasından ve kişisel portallarından izlemek ve gerekliliklerini belirtilen süreler içinde yerine getirmekle,

B3. Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, CASBEM tarafından belirtilen yönteme uygun olarak değişen şartlara uymak ve gerekli kanıtları CASBEM’e sunmakla,

B4. Belgelendirme programının kapsamında meydana gelen değişikliklere uyum sağlamak için ilave bir sınav/değerlendirme gerekli olduğunda, CASBEM tarafından ilan edilecek sınav/değerlendirme ücretini ödemek ve uyum sürecinin gereğini yerine getirmekle,

B5. Belgelendirme programına ilişkin şartlan sağlayamaz duruma geldiğinde bu durumu vakit kaybetmeden CASBEM’e bildirmekle,

B6. Sahip olduğu belge ile ilgili konularda kamu yararını gözeterek gerekli tüm önlemleri almak ve etik ilkelere bağlı kalmakla,

B7. CASBEM tarafından ilan edilen yöntem ve sıklığa uygun olarak gözetim kanıtlarını CASBEM’e sunmakla,

B8. CASBEM tarafından belirtilen belge kullanım şartlarına uymadığının tespit edilmesi halinde, belgesinin askıya alınabileceği veya iptal edilebileceğini bilmekle,

B9. Belgeyi kullandırma hakkının CASBEM’e ait olduğunu ve CASBEM’in belgeyi askıya alma ve iptal etme yetkilerini kabul etmekle,

B10. Belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda, belge kullanımına son vermekle,

B11. Belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda, bu durumun MYK’ya ve gerekli hallerde işverenine bildirileceğini ve kamuya açık şekilde CASBEM web sayfasında sorgulanabilir olacağını kabul etmekle,

B12. Belgenin geçerlilik süresi sonunda belge kullanımına devam etmek için CASBEM tarafından belirtilen yeniden belgelendirme gerekliliklerini yerine getirmekle,

B13. Belgeyi, belge kullanımından etkilenen taraflara zarar verecek ve yanıltıcı sonuçlar doğuracak biçimde kullanmamakla ve doğru olmayan beyanlarda bulunmamakla,

B14. Sahip olduğu belgeye istinaden istihdam edilmesi veya serbest olarak çalışması durumunda, işveren/işyeri bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak CASBEM’e bildirmek ve güncelliğini sağlamakla,

B15. CASBEM web sayfasındaki kişisel portalında yer alan tüm bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle,

B16. Belgelerin kullanımı konusunda MYK tarafından belirtilen diğer usul ve esaslara uymakla,

yükümlüdür.

C. Logoların/Markaların Kullanımı

Belge sahibi;

C1. CASBEM web sayfasında ilan edilen PB.PR.13 Belge, Marka ve Logo Kullanım Prosedürü’ne uymakla,

C2. Logo/marka kullanım şartlarına uyulmaması halinde belgesinin askıya alınabileceği veya iptal edilebileceğini bilmekle,

yükümlüdür.

2. CASBEM’İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

A. Başvurular ve Belgelendirme Sınavı

CASBEM;

A1. Belgelendirme sınavı başvurularını, tüm adayların erişimine açık olacak ve gerekli tüm bilgileri içerecek şekilde CASBEM’in web sayfasında ve gerekli görülen diğer araçlar vasıtasıyla zamanında ilan etmekle,

A2. Başvuru, sınav ve belgelerin kullanımıyla ilgili yapılabilecek değişiklikleri başvuru sahiplerine, adaylara ve belge sahiplerine zamanında duyurmakla,

A3. Adayları, başvurularının kabulü, sınava girilecek tarih ve yer bilgileri, sınav kuralları, sınav sonuç bilgileri, itiraz/şikâyet süreci ve başarı durumları hakkında CASBEM’in web sayfası vasıtasıyla bilgilendirmekle,

A4. Yeterlilik birimi bazında sınav başvurusunun yapılması ve yeterlilik birimlerinin birleştirilmesi konularında, MYK tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun şartları web sayfasında güncel olarak ilan etmekle,

A5. Şartları sağlayan tüm başvuru sahiplerinin başvurularını kabul etmekle,

A6. Belgelendirmeye ve sınavın uygulanmasına esas teşkil eden tüm şartlar hakkında başvuru sahibi, aday ve belge sahiplerini bilgilendirmekle,

A7. Başvuru sahipleri, aday ve belge sahiplerinin kişisel bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamakla,

A8. MYK ve TÜRKAK dışında, kişisel bilgileri kişinin izni olmadan sadece yasal bir gereklilik/talep olması durumunda 3. taraflarla paylaşmakla,

A9. Yasal nedenlerle paylaşılan kişisel bilgiler hakkında, yasal bir kısıtlama olmaması durumunda, ilgili kişiyi bilgilendirmekle,

yükümlüdür.

B. Belgelerin/Sertifikaların Kullanımı

CASBEM;

B1. Alınan belgelerin geçerliliği boyunca; gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm proseslerle ilgili duyuru ve uyarıları CASBEM’in web sayfasında bildirmekle,

B2. Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, belge sahiplerini değişen şartlara uymaları konusunda bilgilendirmekle,

B3. Belgelendirme programının kapsamında meydana gelen değişikliklere uyum sağlamak için ilave bir sınav/değerlendirme gerekli olduğunda, ilave sınavın/değerlendirmenin ücretini ve yöntemini ilan etmekle,

B4. Belgelendirme prosesleriyle ilgili tüm itiraz veya şikâyetlerin tarafsız bir şekilde ve zamanında değerlendirilmesini sağlamakla,

B5. Belge sahiplerinin kişisel bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamakla,

B6. Belgelerin kullanımı konusunda MYK tarafından belirtilen diğer usul ve esasları web sayfasında belge sahiplerine bildirmekle,

yükümlüdür.

C. Logoların/Markaların Kullanımı

CASBEM, logo/marka kullanım şartlarını başvuru sahibi, aday ve belge sahiplerinin erişimine açık olacak şekilde CASBEM’in web sayfasında duyurmakla yükümlüdür.

3. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Başvuru sahipleri, adaylar ve belgelendirilmiş kişiler, bu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan her türlü anlaşmazlığın çözümlenmesi için yargı yoluna gitmeden önce CASBEM’e başvurmayı, gerektiğinde CASBEM’in itiraz ve şikâyet süreçlerini işletmeyi; bunlardan sonuç alamadıkları takdirde yargı yoluna gitmeyi ve yetkili mahkeme olarak Çorlu/Tekirdağ mahkemelerini kabul ederler.