Casbem LOGO

1. Kapsam ve Amaç

Bu prosedür, ölçme ve değerlendirme süreçleri sonunda belge almaya hak kazanan adayların tespiti ve belgelendirmelerinin yapılması amacıyla uygulanacak faaliyetleri ve sorumlulukları kapsar.

2. Tanımlar

MYK: Mesleki Yeterlilik Kurumu

UY:  Ulusal Yeterlilik

3. Uygulama

Belgelendirme için başvuran personel, başvuruda bulunduğu meslek dalına ait UY’nin Ölçme ve Değerlendirme bölümünde belirlenen teorik ve/veya uygulamalı sınavlar sonucunda, personel belgelendirme karar vericisi tarafından ilgili şartlara uygun olduğunun belirlenmesi ile MYK tarafından verilen Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanacaktır. Belgelendirme kararını veren kişi adayın sınavında veya eğitiminde görev almamış olup; aralarında tarafsızlığa gölge düşmesine sebep olabilecek herhangi bir ailevi, ticari ve personel/işveren ilişkisi söz konusu olamaz.

Sınav değerlendirmesi inşaat alanı ile ilgili mesleklerde teori sınavlarda %60, performans sınavlarında ise %80 başarılı olması, çelik kaynak alanı ile ilgili meslekte teori sınavlarda %50, performans sınavlarında ise %80  başarı durumuna bakılır. Teorik sınavda yanlış cevaplar dikkate alınmadan değerlendirme yapılır. Performans sınavlarında da ilgili yeterlilikte var ise zorunlu kritik adımlar dikkate alınır.

Belgelendirme müdürü tarafından sınav sonrasında başarılı ve başarısız olan adaylara ilişkin bilgiler, adayın teorik ve performansa dayalı sınav kayıtları, Sınav Sonuç Bildirim Tablosu (PB.FR.59) ile karar vericiye iletilir. Karar verici ilgili belgelendirme programı gerekliliklerine göre değerlendirir ve aldığı kararı PB.FR.37 Belgelendirme Karar Formu’na kaydeder. Liste, Belgelendirme Müdürü’ne iletilir ve Karar Verici tarafından alınan karara uygun olarak işlemler yapılır.

4. Belge Düzenlenmesi

Belgelendirme Müdürü, tarafından belge almaya hak kazanan adaylar PB.LI.07 Belgelendirme Kararı Verilecek Adaylar Listesi’ne kaydedilir.

Belge almaya hak kazananların bilgileri MYK’nın  portalı üzerinden Belgelendirme Müdürü tarafından belgelerin hazırlanması için kaydedilir. MYK tarafından bastırılarak gönderilen Mesleki Yeterlilik Belgeleri Genel Müdür tarafından imzalanır ve belgeler, belge sahiplerine elden yada kargo yolu ile teslim edilir.

Belgenin geçerliliği www.casbem.com adresinden sorgulanabilir.

Adaylara tüm birimlerden başarılı olmaz ise, başarılı oldukları birimden iki yıl süre ile sınırlanan CASBEM sertifikası alırlar.

Tüm birimlerden başarılı olur ise Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir, geçerlilik süresi beş yıldır.

5. Yetki ve Sorumluluklar

Belgelendirme kararları, belirlenen şartların taşınması koşuluna uygun olarak belgelendirme karar vericisi tarafından verilir. Belgelendirme kararları, tek bir kişi tarafından alınır. Belgelerin basımı ve hak kazananlara teslim edilmesi, belgelendirilmiş kişilerin MYK’ya bildirilmesi ve MYK tarafından merkezimize ulaştırılan sertifikaların hak kazananlara teslim edilmesi Belgelendirme Müdürü’nün  sorumluluğundadır.