Casbem LOGO

Mesleki Yeterlilik Kurumu ‘nun (MYK) kurulmasıyla sonuçlanan süreç, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) koordinasyonunda, Dünya Bankasının fon desteğiyle 1992-2000 yılları arasında uygulanan İstihdam ve Eğitim Projesiyle (EİP) başlatılmıştır.
İstihdam ve Eğitim Projesi’nin (EİP) ”Meslek Standartları Sınav ve Belgelendirme” bileşeni kapsamında, 1992 yılında üçlü katılımla Meslek Standartları Milli Protokolü imzalanarak; devlet, işçi ve işveren taraflarının yer aldığı Meslek standartları Komisyonu (MSK) kurulmuştur. MSK’nın gözetiminde Araştırma Teknik Hizmetler Birimi (ATHB)’nin 1995-2000 döneminde yaptığı çalışmalar neticesinde eğitim ve iş dünyası ”meslek standardı” kavramı ile tanıştırılmış, meslek standardı taslakları ve soru bankası oluşturulmuş, 2000 yılında EİP tamamlandığında tarafların üzerinde mutabık oldukları Ulusal Meslek Standartları Kurumu (UMSK) Kanun taslağı hazırlanmıştır.
Üzerinde uzun tartışmalar yapılarak son şekli verilen UMSK taslağı 2004 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (CSGB) tarafından Başbakanlığa sunulmuş ise de; kanun tasarısına dönüştürülmesi mümkün olmamıştır.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın koordinasyonunda 2002-2007 yıllarında uygulanan Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP) çerçevesinde UMSK taslağı yeniden gündeme getirilmiş ve taslak güncellenmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın koordinasyonunda ve sekretaryası İŞKUR tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, söz konusu kanun taslağı 2005 yılında Bakanlar Kurulu’na arz edilmiştir.
Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanun Tasarısı, 2006 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sevk edilmiş ve Komisyonlarda görüşüldükten sonra 21 Eylül 2006 tarihinde 5544 sayılı MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU KANUNU olarak oy birliği ile kabul edilmiştir.
Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’ndaki geçici madde gereği ÇSGB’nin koordinasyonunda oluşturulan Çalışma Grubu MYK ilk Genel Kurulu’nun yapılması için gerekli çalışmaları yapmıştır. 8 Aralık 2006 tarihinde gerçekleştirilen MYK ilk Genel Kurulu’nda MYK Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiş 26 Aralık 2006 tarihinde  Kurulun kendi üyeleri arasından Yönetim Kurulu Başkanını ve Başkan Vekilini seçmesiyle MYK hukuken faaliyete başlamıştır.
Kurum faaliyete geçtikten sonra uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi, Avrupa Birliğinde ve ülkemiz genelinde eğitim ve istihdama ilişkin gerçekleşmeler, Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi, Ulusal İstihdam Stratejisi, Hayat Boyu Öğrenme Stratejisi, İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı gibi odağında eğitim ve istihdam ilişkisinin yer aldığı MYK’ya ilave görev ve sorumluluklar getiren düzenlemeler nedeniyle MYK Kanununda değişiklikler yapılması icap etmiştir. Bu doğrultuda yapılan çalışmalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 11.10.2011 tarih ve 665 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede karşılığını bularak ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda önemli değişiklikler yapılmıştır.
MYK, 04.04.2015 tarihli 6645 sayılı ” İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile çalışma hayatında çok önemli görevleri de üstlenmiştir.
Bu kapsamda;
 Ülkemizde tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde çalışanların MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olması zorunlu hale getirilmiş,
 Çalışanların MYK sınav ve belgelendirme masraflarının işsizlik sigortası fonundan karşılanmasına yönelik düzenlemeler yapılmış,
​​​​​​​ Ülkemizde verilecek tüm mesleki ve teknik eğitimin MYK tarafından yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına göre verilmesi yasal zorunluluk haline getirilmiştir.
Bu düzenlemeler MYK’yı görev ve sorumlulukları itibarıyla Türkiye’nin Yeterlilikler Kurumuna dönüştürmüştür.