Casbem LOGO

1. Kapsam ve Amaç
Bu prosedür, firmamız tarafından yapılan belgelendirmeler ile bu belgelendirme faaliyetine bağlı olarak marka ve logoların kullanımında uygulanacak faaliyetleri ve sorumlulukları kapsar.

2. Tanımlar
MYK: Mesleki Yeterlilik Kurumu

TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumu

3. Uygulama
3.1 CASBEM belge kullanım şartlarını ve temsil haklarını, belgelendirilmiş kişiler ile karşılıklı olarak imzalanan PBS.01 Belgelendirme ve Belge Kullanım Sözleşmesi’nde belirtir ve imzalı olarak kayıt altına alır.

3.2 Belge kullanımına ilişkin ilke ve kurallar aşağıda verilmiştir:

Belge CASBEM ‘e aittir. Belgelendirilmiş kişiye , belgenin geçerlilik süresi içinde kullanım hakkı verilir.
CASBEM ‘in belgeyi askıya alma , geri çekme veya iptal etme hakkı vardır.
Belgelendirilmiş kişi; hizmet sunumuna ilişkin veya bunları etkileyebilecek kişisel durumundaki tüm değişiklikleri ve hizmet sunumunun geçici olarak veya tamamen durması ve aksaması halini 30 (otuz) gün içerisinde CASBEM’e yazılı olarak bildirmelidir.
Belgelendirilmiş kişi; görevini her zaman hukuka bağlı , doğruluk ve dürüstlük içinde uygulamak, kişisel bağlantıları bir kenara bırakıp işvereni ,ister müşterisi veya çalıştığı kurumun tedarikçisi olsun sözleşme yaptığı ilgili tüm taraflara profesyonel iş ilişkisi çerçevesinde davranmakla yükümlüdür.
Belgelendirilmiş kişi; her ne sebeple olursa olsun başvuru formu ve eklerindeki bilgilerde değişiklik olması durumunda bunu en geç 30 (otuz) gün içerisinde CASBEM’e bildirmeli ve bununla ilgili belgeleri göndermelidir.
Belge , onaylanan kapsam dışında kullanılmaz. Aksi taktirde tespit edilip yazılı uyarı yapıldığı halde bu kriterlere uymayarak belge kullanmaya devam eden kişiler hakkında yasal işlem yapılır.
Belgelendirilmiş kişi; hiçbir suretle belgeyi başkasına devredemez , kullandıramaz ve belge üzerinde değişiklik yapamaz.
Resmi talep olması durumunda , belgelendirilmiş kişi hakkında belgelendirmeye esas teşkil eden bilgiler CASBEM tarafından yetkili mercilere verilir.
Belgelendirilmiş kişi; ilgili yasal mevzuatlara , belgelendirme programı şartlarına aykırı davrandığının belirlenmesi durumunda belgesi askıya alınabilir ve/veya iptal edilebilir.
Belgelendirilmiş kişi; almış olduğu belgenin geçerliliği süresince gözetim , belge kapsamının değiştirilmesi , belgenin askıya alınması/ iptali yeniden belgelendirme dahil tüm proseslerle ilgili duyuru ve uyarıları CASBEM ‘in internet sayfasından ve kişisel hesaplarından izlemeli ve gerekliliklerini belirtilen süreler içinde yerine getirmeli.
CASBEM tarafından internet sayfasından veya adayların / belgelendirilmiş kişilerin kişisel sayfalarından yapılan duyurular tebligat niteliğindedir.
Belgelendirilmiş kişi; belgelendirmenin askıya alınması veya geri çekilmesi durumunda CASBEM veya belgelendirmeye ilişkin tüm beyanlarını kullanımını durdurmalı ve CASBEM tarafından düzenlenen her türlü belgeyi iade etmelidir.
Belgelendirilmiş kişi; CASBEM tarafından ilan edilen yöntem ve sıklığa uygun olarak gözetim kanıtlarını CASBEM ‘e sunmalıdır.
Belgelendirilmiş kişi ; sahip olduğu belge ilgili konularda kamu yararına ve etik ilkelere bağlı davranmalıdır.
Geçerliliği herhangi bir sebeple sona eren belgenin kullanımından , belgelendirilmiş kişi sorumlu olup CASBEM hiçbir şekilde sorumlu değildir.
Belgelendirilmiş kişi; belge geçerlilik süresi boyunca mesleğini yapamaz duruma geldiğinde CASBEM’ e bildirilmedir.
Belgelendirilmiş kişi ; CASBEM ‘in internet sayfasında ki durum sorgulama kişisel hesabında yer alan tüm bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmeli ve gerektiğinde güncellemelidir.
Belgelendirilmiş kişi ; belge üzerinde herhangi bir yırtılma veya anlaşılmasını engelleyecek tahrifat söz konusu olursa , bu durumlarda belgenin kullanımına son vermeli ve belgenin yenilenmesi için eski belge ile birlikte CASBEM ‘ e başvurmalıdır.
Belgelendirilmiş kişi; belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda , CASBEM tarafından belirtilen yönteme uygun olarak değişen şartlara uymalı ve gerekli kanıtları CASBEM ‘ e sunmalıdır. Belgelendirme programı şartlarında ki değişiklikleri sağlayamadığında belge kullanımına ve belgelendirmeye atıfta bulunulan bildirimlere son vermelidir.
Belgelendirilmiş kişi ; belgeyi CASBEM ve belge kullanımından etkilenen diğer taraflara zarar verecek ve yanıltıcı sonuçlar doğuracak biçimde kullanmamalı ve doğru olmayan beyanlarda bulunmamalı.
3.3 CASBEM LOGO / MARKASININ KULLANIMI

CASBEM logo / markasının kullandırma hakkı sadece CASBEM belgelendirme kuruluşuna aittir.
Belgelendirilmiş kişi; CASBEM logo/ markasını CASBEM belgelendirme kuruluşu tarafından belirtilen usul esas ve sözleşme şartlarına uygun olarak kullanabilir.
Belgelendirilmiş kişi ; CASBEM logo / markasını sadece belge kapsamı dahilindeki faaliyetlerde kullanabilir.
Belgelendirilmiş kişi ; kendisine teslim edilen CASBEM logo / markasının üçüncü bir kişi veya kuruluş tarafından kullanılmasını engellemelidir.
Belgelendirilmiş kişi; CASBEM logo / markasının üçüncü kişi veya kuruluş tarafından yetkisiz kullanıldığını tespit ettiği durumda CASBEM belgelendirme kuruluşuna bildirmelidir.
CASBEM logo / markasında herhangi bir tahribat yapılamaz.
CASBEM logo / markası , belgelendirilmiş kişinin kişisel sayfasından kendisine iletilen şekillerde ve renklerde, beyaz zemin üzerine kullanabilir.
Belgelendirilmiş kişi ; CASBEM logo / markasını kırtasiye , reklam (cv ) gibi kullanabilir.
CASBEM tarafından belgesi askıya alınan veya iptal edilen kişi CASBEM logo / markasının kullanımın derhal durdurmalıdır.
CASBEM logo / markası, belgelendirilmiş kişinin belgelendirme kapsamındaki faaliyetlerinin sorumluluğunu üstüne aldığını ima edecek şekilde kullanılmamalıdır.
CASBEM logo / markası belgeli kişi için bastırılan kartvizitler üzerinde kullanılamaz. Kartvizitler üzerinde belgeye ilişkin hiçbir atıfta bulunamaz.
Belgelendirilmiş kişi; CASBEM logo / markasını kullanacağı her türlü malzemeyi kullanıma almadan önce ilgili materyale ilişkin CASBEM onayını almalıdır.
Belgelendirilmiş kişi; CASBEM logo / markasını ancak belgede yer alan belge numarası ile birlikte kullanabilir. CASBEM logo / markası belge numarası olmadan tek başına kullanılamaz. Belge numarası CASBEM logosunun tam altına merkezi bir şekilde yazılmış olmalıdır.
CASBEM logo / markasını belgelendirilme kapsamı dışında CASBEM belgelendirme kuruluşunun herhangi bir ürünü veya hizmeti onayladığı veya önerdiği anlamına gelecek şekilde kullanılmaz.
Belge sahibi olanlar CASBEM veya belgenin üzerindeki TÜRKAK ve MYK’nin logo ve markasının çalıştıkları kuruluşun yetkilendirildiği anlamına gelecek şekilde hiçbir suretle kullanamaz.
Belgelendirilmiş kişiler ve çalıştıkları kuruluşlar, CASBEM logo/markasının kullanımında, TÜRKAK ve MYK’nın logo/marka kullanım esaslarıyla ilgili kılavuz ve dokümanlarında belirtilen usul ve esaslara uymakla yükümlüdür.