Casbem LOGO

1. Kapsam ve Amaç
Bu prosedür, belgelendirilmiş bir kişinin belgesinin askıya alınması veya iptal edilmesini gerektiren durumların tespiti ile askıya alma veya iptal işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla uygulanacak faaliyetleri ve sorumlulukları kapsar.

2. Tanımlar

3. Uygulama
3.1 Belgenin Askıya Alınması
Belgenin askıya alınması aşağıdaki nedenlerle olabilir:

Belgelendirilmiş personelin PB.S.01 Belgelendirme ve Belge Kullanım Sözleşmesi’ndeki yükümlülükleri yerine getirmemesi,

Belgelendirilmiş personelin gözetim şartlarını yerine getirmemesi,

Belgelendirilmiş personelin belge kullanım şartlarına uymaması, TÜRKAK, Mesleki Yeterlilik Kurumu Logoları ve/veya CASBEM belgesinin yanlış kullanılması

CASBEM, belgenin askıya alınması kararı ile belgenin kötüye kullanımını engellemek adına belgelendirme öncesinde aday ile karşılıklı olarak “Belgelendirme ve Belge Kullanım Sözleşmesi”ni imzalamaktadır. Bu durumda, belgelendirilmiş kişi, belgenin askıya alınması kararı ile logo kullanımını durdurur, belge ve eklerini 15 (on beş) gün içerisinde CASBEM’ e iade eder. İade edilmemesi durumunda, öncelikle yazılı olarak uyarılır, uyarı dikkate alınmazsa kanuni işlem başlatılabilir. Belgelendirilmiş kişi, belgesini, ekini ve sözleşmesini kaybettiğini beyan etmesi durumunda kayıp ilanını bir dilekçe ile CASBEM’ e bildirmesi istenir. Askıya alma süresince, belge sahibi belgeye ait haklardan faydalanamaz. Belgenin askıda kalma süresi boyunca CASBEM’ in her türlü hakkı saklıdır. CASBEM, belgenin askıya alınması ile ilgili kararları, web sitesinde gerekçesiyle birlikte yayınlama hakkına sahiptir. Belgenin askıya alma nedeninin giderildiği kanıtlandığında, Karar Verici kararı ile belge askıdan kaldırılır.

3.2 Belgenin İptali

Belgenin iptali aşağıdaki nedenlerle olabilir:

Belgelendirilen personelin belgesinin askıya alınması sonucunda yapması gereken düzeltici faaliyetleri gerçekleştirmemesi,

Belgenin yanıltıcı veya haksız maksatla kullanılması,

Belgelendirilen personelin sınav öncesi veya sonrasında kasıtlı olarak CASBEM’ e eksik veya yanlış bilgilendirdiğinin tespit edilmesi,

Belgelendirilen personelin belge ve ekleri üzerinde tahrifat yapması veya yapılmasına izin vermesi,

Belgenin geçerlilik süresi içinde yapılan gözetim faaliyetleri esnasında mevcut programın ilgili mevzuat, standart ve/veya standart yerine geçen doküman şartlarına uygunluğunu tamamen yitirdiğinin tespit edilmesi, Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği usulündeki esasların gerçekleştirilmemesi,

Belge sahibi hakkında gelen şikayetlerin değerlendirilmesine bağlı olarak belgenin kullandırılmamasına karar verilmesi.

Karar verici tarafından alınan belgenin iptali ile ilgili karar, “Belgelendirme Karar Formu”na kaydedilir ve söz konusu kişi, Sınav Yöneticisi tarafından bilgilendirilir. Durum, belge takip listesine kaydedilir. CASBEM, belgenin geri çekilmesi kararı ile belgenin kötüye kullanımını engellemek adına belgelendirme öncesinde aday ile karşılıklı olarak “Belgelendirme ve Belge Kullanım Sözleşmesi” ni imzalamaktadır. Bu durumda, belgelendirilmiş kişi, belgenin geri çekilmesi kararı ile belge kullanımını durdurur, belge ve eklerini 15 (on beş) gün içerisinde CASBEM’ e iade eder. İade edilmemesi durumunda, öncelikle yazılı olarak uyarılır, uyarı dikkate alınmazsa kanuni işlem başlatılabilir. Belgelendirilmiş kişi, belgesini, ekini ve sözleşmesini kaybettiğini beyan etmesi durumunda kayıp ilanını bir dilekçe ile CASBEM’ e bildirmesi istenir.

Belge iptali yapılması durumunda iptal edilen belgenin sahibi 3 ay boyunca yeni bir belgelendirme talebinde bulunamaz. 3 aylık süre sonunda kişi tekrar başvurarak belgelendirme sürecine yeniden başlayabilir.

4. Yetki ve Sorumluluklar
Belgelerin askıya alınması veya iptali ile ilgili kararlar, belgelendirme karar vericisi tarafından alınabilir.